English   |     |     |   سه شنبه 21 آبان 1398


اداره حسابداری  مسول واحد: محمد زيني وندبرخی از وظایف و کارکردهای اداره حسابداری واحد به شرح ذیل می‌باشند:

1-رسیدگی کامل به کلیه اسناد صادره، اموال، انبار، امورشهریه، صندوق رفاه دانشجویان، برابر مقررات و ضوابط و بخشنامه‌های صادره از سازمان مرکزی و سایر ادارات مرتبط

2- بررسی ضمائم و مدارک پیوست طبق مقررات و ضوابط مالی
3- رسیدگی و بررسی کلیه اسناد و مطالبات و حقوق‌های معوقه کارکنان واعضای هیات علمی
4- بررسی محاسبات اسناد صادره از لحاظ ماهیت مطابق با موازین حسابها و مقررات مالی
5- بررسی کلیه پرداختهای حق‌الزحمه و کارهای دانشجویی و سایر قراردادهای مطابق با قراردادهای منعقده و مقررات مربوطه
6- رسیدگی کلیه اسناد تنخواه گردان‌ها، خریدها منطبق با آیین‌نامه کمسیون معاملات و دستورالعمل‌های صادره توسط سازمان مرکزی
7- بررسی کامل اسناد مربوط به حوزه پژوهشی در رابطه با هزینه‌های جاری و یا ردیف بودجه تحقیقاتی در رابطه با چاپ مقالات، حق‌الزحمه داوری‌ها، تشویق‌ها و سفرهای علمی، خرید تجهیزات و ...

8- بررسی اسناد شهریه، وام‌های اعطایی به دانشجویان، تخفیفات اعمال شده برابر مقررات و بخشنامه‌های سازمان مرکزی
9-  کنترل رعایت پرداخت به موقع تعهدات بانکها، سازمان مرکزی و سایر ادارات دولتی
10- نگهداری و تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی
 11- نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات و تهیه گزارش‌های لازم 
12- نگهداری حساب دارایی و بدهی‌های دانشگاه براساس اصول و مقررات حسابداری                    
 13- نگهداری و کنترل حساب انبارها

صفحه اصلی دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری تماس با ما نقشه دانشگاه دفتر تلفن پیوندهای مفید
کلیه حقوق وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد-واحد خرم آباد می باشد
Designed By: AF Danesh