English   |     |     |   شنبه 30 شهريور 1398


طرح های پژوهشی  مسول واحد: افسانه بهارونديطرح های پژوهشی خاتمه یافته و در حال اجرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

1

ماشالله دانشور

بررسی اثر تراکم بوته ذرتودفعات مختلف وجین علفهای هرز بررشد وعملکرد ذرت s.c7.4در شرایط محیطی کوهدشت لرستان

خاتمه

کشاورزی

2

داریوش حسنوند

بررسی مناسبترین الگوی گشت سویا بعد از برداشت جو در استان لرستان

خاتمه

کشاورزی

3

داریوش حسنوند

مقایسه عملکرد واجزا عملکرد ارقام ولامینهای خالص سویا در استان

خاتمه

کشاورزی

4

سعید نظری

بررسی بیولوژی سوسک شاخک بلند درختان میوه ونقش هرس در کنترل آن در شهرستان خرم آباد

خاتمه

کشاورزی

5

حسین مهرداد

تاثیر تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برسلامت روانی دانشجویان در سال تحصیلی 80-81

خاتمه

علوم انسانی

6

داریوش حسنوند

بررسی عملکرد واجزا عملکرد ژنوتیپهای برتر لوبیا سفید در تراکم های مختلف استان لرستان

خاتمه

کشاورزی

7

داریوش حسنوند

بررسی عملکرد ژنو تیپهای برتر سویادر تراکم های مختلف در استان لرستان

خاتمه

کشاورزی

8

سید علاءالدین شاهرخی

بررسی نقش ایرانیان در شکل گیری فرهنگ اسلامی در ایران تا پایان قرن 4 ه.ق

خاتمه

علوم انسانی

9

علی دلفانی

بررسی عوامل طلاق در بین زوج های جوان در شهرستان خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

10

سعید نور محمدی

بررسی اثرات تراکم بوته ودوره بحرانی کنترل علفهای هرز مزارع سویا در استان لرستان

خاتمه

کشاورزی

11

داریوش حسنوند

بررس ارقام ولاین های امید بخش لوبیا سفید در استان لرستان

خاتمه

کشاورزی

12

داریوش حسنوند

تعیین تراکم بوته سه رقم لوبیا چیتی در استان لرستان

خاتمه

کشاورزی

13

یداله ملکی

بررسی آسیب شناسی اجتماعی از دیدگاه قرآن

خاتمه

علوم انسانی

14

حسین مهرداد

بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد از تحلیل آموزشی وکارکرد حیطه های یاد گیری

خاتمه

علوم انسانی

15

سعید نظری

مقایسه عملکرد ارقام وارداتی کلزا وبررسی آفات وبیماری های مهم کلزا

خاتمه

کشاورزی

16

ابراهیم پور حسینی

بررسی نظرات دانشجویان رشته های علوم انسانی درمورد شیوه های ارزشیابی اساتید ومدرسان ازامتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در سال تحصیلی 84-83

خاتمه

کشاورزی

17

حسین رضا کرمپوریان

الگوریتم تشخیص خطاوحفاظت ترانسفورماتورهای قدرت براساس سیستم عصبی ،فازی تطبیقی(aneis)

خاتمه

فنی و مهندسی

18

سعید نورمحمدی

بررسی وتعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز مزارع نخود دیم در شرایط استان لرستان

خاتمه

کشاورزی

19

حجت اله رفتاری

بررسی استدلالهای قرآن جزءاول ودوم سوره بقره ودسته بندی آنها بر منطق جدید

خاتمه

علوم انسانی

20

محسن رضا منظمی

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برساختاروکاربرد توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب 57

خاتمه

علوم انسانی

21

زهرا ماسوری

بررسی آسیب شناسی عوامل موثر بر خوردگی وارائه الگوی آماری مناسب جهت پيش بيني خوردگي خطوط لوله انتقال نفت

خاتمه

علوم پايه

22

ذبیح اله بهرامی چگنی

کاربرد ساختار صوری قیاس درباب حادی عشر

خاتمه

علوم انسانی

23

پروانه رضایی روزبهانی

استراتیگرافی وپالئوژنوگرافی نهشته های تریاس درمنطقه شهراب (شمال خاور اراک) ،نواحی جنوب تفرش

خاتمه

علوم پايه

24

کیانوش سبزی پور

بررسی فضاهای دنباله ای لورنتس d(w،p

خاتمه

علوم پايه

25

سید علی مفاخریان

بررسی میزان خطوط زلزله احتمالی در شهر خرم آباد

خاتمه

علوم پايه

26

کاظم طالشی

بررسی جنبه های مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی ،عملکرد ژنوتیپهای مختلف برنج

خاتمه

کشاورزی

27

کاظم طالشی

بررسی تاثیر کود زیستی فسفاتی برروی کاهش مصرف کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل وافزایش عملکرد دو رقم برنج

خاتمه

کشاورزی

28

علی میر

بررسی شاخص های فرهنگی استان لرستان براساس الگوی هافستد

خاتمه

علوم انسانی

29

سیف اله فلاح

مطالعه خصوصیات خاک وعملکرد ذرت دانه ای در نظام های زراعی

خاتمه

کشاورزی

30

مسعود سپهوندی

مروری بر مفهوم واهمیت آب در اسطوره وادبیات عرفانی

خاتمه

علوم انسانی

31

سیامک بهاروند

مطالعه بررسی زمین لغزشی پلدختر وارتباط آن با سفره آب زیرزمینی موجود درآن

خاتمه

علوم پايه

32

مسعودرفیعی

تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی ودرصد انتقال مجدد ساقه درارقام نخود سفید به صورت کشت پاییزه

خاتمه

کشاورزی

33

فرج مویدی

بررسی تعیین مناسبترین تاریخ کاشت وتراکم بوته درگندم آبی رقم چمران

خاتمه

کشاورزی

34

محمد عبدالملکی

بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزشی ترویجی

خاتمه

کشاورزی

35

فرج مویدی

بررسی مقایسه تاریخ کاشت مختلف گلرنگ دیم درشرایط آب وهوایی خرم آباد

خاتمه

کشاورزی

36

رضا دریکوند

ارزیابی طول کلئوپتیل ژنو تیپهای گندم دیم

خاتمه

کشاورزی

37

حسین بارانی بیرانوند

بررسی وضیعت سمندرلرستانی دراستان لرستان

خاتمه

علوم پايه

38

علی دلفانی

بررسی مسئله ربادر بانکداری ایران

خاتمه

علوم انسانی

39

سیف اله فلاح

بررسی اثرات تراکم بوته درکنترل علفهای هرز بر خصوصیات مورفولوژیکی

خاتمه

کشاورزی

40

بهروز دوستی

باززایی گیاه کلزا وقطعات جداکشت

خاتمه

علوم پايه

41

سیامک بهاروند

نقش سازنده های مختلف زمین شناسی برکیفیت آبهای زیرزمینی منطقه رباط

خاتمه

علوم پايه

42

زینب پورقبادی

سنتز هیدروژلهای لخته ساز زیست تخریب پذیر

خاتمه

علوم پايه

43

عبدالحسین دلفان

اثرات افتراقی ساختار وآزمون ریاضی روی فرآیندهای فراشناخت وعاطفه دانشجویان

خاتمه

علوم پايه

44

محمد صادقی

استخراج وشناسایی ترکیبات موجود در گونه گیاهی دارویی

خاتمه

علوم پايه

45

بهروز دوستی

بررسی اثرات متقابل تنش شوری ودرجه حرارت های مختلف بر درصد جوانه زنی

خاتمه

علوم پايه

46

افشین رومی

طراحی اولیه شبیه ساز سقوط آزاد

خاتمه

علوم پايه

47

شبنم شماعی

استخراج وشناسایی ترکیبات روغنهای ضروری(اسانس)ازگیاهان معطر بومی استان لرستان با...

خاتمه

علوم پايه

48

رضامحجوب

طراحی اولیه تونل دود

خاتمه

فنی و مهندسی

49

مهدی رحیمی

طراحی مانومتر20لوله ای

خاتمه

فنی و مهندسی

50

محمد فتحی

تعیین ارتباط وسطح فعالیت بدنی وهوازی با عوامل خطرزای قلبی،کرونری دربین دانشجویان مرد

خاتمه

علوم انسانی

51

سید وحید شاهرخی

بررسی اقتصادی کاسنارس کندر

خاتمه

علوم پايه

52

امین رحیمی کیا

بررسی موانع ایجاد سازمان یاد گیرنده در دانشگاه آزاد اسلمی واحد خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

53

حسین رضا کرمپوریان

آنالیز وشبیه سازی کونیک (فشرده سازی )جهت به روش ltp،rpeمبتنی بر استاندارد

خاتمه

فنی و مهندسی

54

یداله ملکی

وظایف استاد ودانشجودر فرآیند آموزشی با الهام از رهنمود های دینی

خاتمه

علوم انسانی

55

جواهر مومنی

اثر پتانسیل های اسمزی مختلف شوری بر درصد قوه نامیه طول ریشه چه سه رقم گلرنگ

خاتمه

کشاورزی

56

حمید رضا زهره ای

مفاهیم الفاظ ماکولات ومشروبات قرآن کریم

خاتمه

علوم انسانی

57

حمید رضا زهره ای

بررسی مقایسه ای عوامل روانی موثر بر مشروطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.

خاتمه

علوم انسانی

58

محمد حسن حجاریان

بررسی مسولیت طبیب درفقه امامیه

خاتمه

علوم انسانی

59

سید وحید شاهرخی

بررسی سیالات درگیر کانسار روی وسرب گل زرد

خاتمه

علوم پايه

60

سعید نظری

مطالعه بعضی صفات کمی وواکنش ارقام نخود سفید تحت شرایط تنش خشکی انتهایی

خاتمه

کشاورزی

61

محمد عارف

بررسی جنبه های قوم پژوهی در تاریخ تئاتو لرستان

خاتمه

علوم انسانی

62

محمد عارف

ساختار شناسی آیین نمایشی خره در لرستان

خاتمه

علوم انسانی

63

محمد رضا پور فرخ

بررسی میزان ناهنجاریهای جسمانی دربین دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی

خاتمه

علوم انسانی

64

آرش نظامی

بررسی میزان گرایش به عاملیت یا خادمیت مدیران سازمانهای دولتی شهرستان خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

65

محمد رضا مراد پوریان

بررسی ومقایسه تاثیر سیستمهای دهلیزی ،حس عمقی وبینایی برروی تعادل دینامیکی

خاتمه

علوم انسانی

66

خسرورضایی

بررسی ومقایسه سازگاری اجتماعی در دانشجویان ورزشکار وغیر ورزشکار

خاتمه

علوم انسانی

67

علی فتح الهی

بررسی وچگونگی ارائه الگوی آموزشی برای درس (قرائت ودرک مفاهیم متون عرفانی )به زبان عربی

خاتمه

علوم انسانی

68

حجت اله رفتاری

بررسی موضوع پارادایم پلورالیسم ازدیدگاه قرآن کریم

خاتمه

علوم انسانی

69

محمد رضا شاکرمی

طراحی یک کنترل کننده برای بهینه کردن توان تزریقی dvrبه منظور...

خاتمه

فنی و مهندسی

70

بهروز پروانه

بررس اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه ودانه در کشت دو منظوره گندم در شرایط آب وهوایی خرم آباد

خاتمه

کشاورزی

71

محمد عبدالملکی

تعیین عوامل موثر بر پذیرش روشهای نوین آبیاری تحت فشار

خاتمه

کشاورزی

72

جهانبخش غدیری

بررسی مقایسه ای نوسانات مهریه وعوامل موثر برآن در شهرستانهای....

خاتمه

علوم انسانی

73

داریوش حسنوند

تاثیر استرس خشکی وتراکم بوته بر عملکرد واجزاءدو رقم عدس درمنطقه خرم آباد

خاتمه

کشاورزی

74

علی خورگامی

بررسی مقادیر مختلف ازت ورودی بر برخی صفات مورفولوژیکی دورقم گندم دیم

خاتمه

کشاورزی

75

محمد حسین فکری

ساخت وبررسی الکترود انتخابگر یون با استفاده از یونوفردای اکسیم

خاتمه

علوم پايه

76

ابراهیم پور حسینی

بررسی عوامل موثر بر گرایش به پژوهش در دانشجویان از دیدگاه اساتید ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد در سال 84-83

خاتمه

علوم انسانی

77

احمد قبادی الوار

بررسی عوامل موثر بر فساد اداری سازمانهای دولتی شهرستان خرم آباد 

خاتمه

علوم انسانی

78

هنگامه غضنفری

بررسی میزان جذب فارغ التحصیلان رشته حقوق خرم آباد بازار کار

خاتمه

علوم انسانی

79

سید حسین وفایی

ارزیابی آنتی بیوتیک ها ی استروپترل (ارزیابی تاثیر آنتی بیوتیک استرپتومایسین (استرپتول ) و ترکیب اکسی کلرور مس در کنترل بیماری آتشک و سیب و گلابی در استان لرستان

خاتمه

کشاورزی

80

امین سامانفر

بررسی شیوه های موجود وارائه روشهای کاربردی برای رفع مشکل پخش بار شبکه های بزرگ قدرت

خاتمه

فنی و مهندسی

81

حسین رضا کرمپوریان

تدوین الگوریتم ونرم افزار طراحی بهینه ترانسفور ماتورهای فرکانس بالا

خاتمه

فنی و مهندسی

82

حمید رضا باباعلی

تعیین ضریب زبری مانینگ (n)در رودخانه ها با روابط تجربی وبا استفاده از روش

خاتمه

فنی و مهندسی

83

غزاله کوچک زاده

شبکه ای کردن از طریق هیدرولیز قلیایی مخلوط فیزیکی آکریلو نیتریل -کربوکسی متیل

خاتمه

علوم پايه

84

علی میر

بررسی نقاط قوت وضعف فرصتها وتهدیدها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

85

محمد حسین فکری

آثار دانشگاه آزاد اسلامی در استان لرستان

خاتمه

علوم انسانی

86

هنگامه غضنفری

بررسی پیامدهای مثبت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در امور توسعه آموزشی

خاتمه

علوم انسانی

87

ثروت شیر خانی

تاثیر دیدگاه های دانشجویان رشته های علوم انسانی ،علوم پایه وفنی مهندسی نسبت به درس زبان انگلیسی وبررسی...

خاتمه

علوم انسانی

88

فیروز امیری

بررسی وتجزیه وتحلیل مدار پیمانه ای دررایانه های کوانتومی

خاتمه

علوم پايه

89

زهرا ماسوری

بهینه سازی فرآیند شناسایی افراد با استفاده از توابع وتبدیلات ویولت

خاتمه

علوم پايه

90

رضا دریکوند

تجزیه علیت در ژنو تیپهای مختلف جو لخت تحت شرایط دیم

خاتمه

کشاورزی

91

علی فلاح نژاد

استراتژی سیاست خارجی آمریکا پس از حادثه 11سپتامبر

خاتمه

علوم انسانی

92

مجتبی نظری

درخت بازگشتی تصادفی

خاتمه

علوم پايه

93

فرزانه سجادپور

بررسی جایگاه عناصر فرهنگی در ترانه های فولکوریک استان لرستان

خاتمه

علوم پايه

94

جواد قاسمی مقدم

بررسی الگوهای اخلاقی در نهج البلاغه

خاتمه

علوم پايه

95

مهری دارایی

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه استان لرستان

خاتمه

علوم انسانی

96

رضا محجوب

آنالیز غیر خطی تیرهای بتن مسلح مقام سازی شده با رقمهای frpتحت خمش

خاتمه

فنی و مهندسی

97

زهره دریکوند

سنتزومطالعه کمپلسهای جدید امتقال پروتون با استفاده از پریدی کربوکسیلیک اسیدها درمجاورت آمین ها

خاتمه

علوم پايه

98

افشین رومی

مطالعه وشبیه سازی مکانیسم گسیل نوترون در دستگاه پلاسمای کانون به عنوان یک چشم پالسی

خاتمه

علوم پايه

99

ذبیح اله بهرامی چگنی

بررسی رابطه بین دینداری با بروز اختلالات روانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد 86-85

خاتمه

علوم انسانی

100

امین رحیمی کیا

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی انسانی بانک ملی شهر خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

101

مسعود رفیعی

بررسی تاثیر روش تهیه بستر وتراکم بر عملکرد وخصوصیات زراعی ماش در خرم آباد

خاتمه

کشاورزی

102

جهانبخش عزیزی

بررسی علل ومیزان عدم تمایل بر امر به معروف ونهی از منکر در بین دانشجویان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

103

محمد حسنی

طراحی بالانس استاتیکی 6 درجه ای آزادی خودرو

خاتمه

فنی و مهندسی

104

ابراهیم جمالی

آیین ها وآداب ورسوم گرد آواری محصولات کشاورزی در استانهای لرستان ،همدان مرکزی

خاتمه

علوم انسانی

105

قدرت اله شاکرمی

ارزیابی تاثیر آبیاری تکمیلی ،رقم زراعی وتداخل علفهای هرز بر تولید نخود در استان لرستان

خاتمه

کشاورزی

106

قدرت اله شاکرمی

بررسی کارایی مصرف کود لرستان

خاتمه

کشاورزی

107

مهدی قنبری

کنترل بهینه سیستم های کنترل از راه دور

خاتمه

علوم پايه

108

ذبیح اله بهرامی چگنی

بررسی رابطه بین میزان باورهای مذهبی بارفتار مدنی سازمانی وتعهدسازمانی در کارکنان واحدهای منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی

خاتمه

علوم انسانی

109

سعید منتی

سنتزوشناسایی کمپلکسهای ازلیگاندباز-شیف

خاتمه

علوم پايه

110

زهرا یاراحمدی

توسیع توام جبر چند جمله ایها وتوابع گویا وتعیین فضای ایده آل ماکسیمال

خاتمه

علوم پايه

111

زهرا یاراحمدی

ساخت حلقه چند جمله ایها برروی حلقه توسیع یافته (x,k)r=p

خاتمه

علوم پايه

112

فرج مویدی

بررسی اثر زمان مصرف کود ازته بر عملکرد ،اجزاءعملکرد برخی صفات زراعی گندم در شرایط‍‍‍‍‍‍‍...

خاتمه

علوم انسانی

113

ناصر نور خدایی

تاثیر خصوصی سازی بر افزایش بهره وری شرکت پست استان لرستان

خاتمه

علوم پايه

114

رضا دریکوند

بررسی تنوع ژنوتیپهای گندم دیم با استفاده از نشانگر ملکولی rappوصفات مورفولوژیکی

خاتمه

کشاورزی

115

معصومه الوندیان

بررسی نگرش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نسبت به روابط اجتماعی

خاتمه

علوم انسانی

116

سید وحید شاهرخی

ارتباط ژنتیکی توده های نفوذی شمال الیگودرز ،آستانه اراک وشمال بروجرد

خاتمه

علوم پايه

117

فرزانه سجاد پور

گرد آوری وتحلیل افسانه های عامیانه لرستان

خاتمه

علوم پايه

118

پروانه رضایی روزبهانی

ویژگیهای سنگ چینه ای وزیست چینه ای نهشته ای پرمو -تریاس در نواحی جنوبی حوزه محلات

خاتمه

علوم پايه

119

بهمن بیرانوند

تعیین مشخصات الاستیک مواد با استفاده ازامواج صوتی

خاتمه

فنی و مهندسی

120

نوشین اصولی

بررسی نقش شرکتهای تعاونی کشاورزی در توسعه کشاورزی خرم آباد

خاتمه

کشاورزی

121

ابراهیم پور حسینی

بررسی موانع فعالیتهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشگاه های آزا اسلامی در در منطقه 5 در سال تحصیلی 87-86

خاتمه

علوم انسانی

122

آزاده آزاد بخت

استفاده از الکترود آلومینیم اصلح شده با پالادیم iهگزاسیا نومزات به منظور اکسایش الکترو کاتالیتی (تیوسولفات)

خاتمه

علوم پايه

123

سعید نظری

مدیریت تلفیقی علفهای هرز کشت لوبیا در استان لرستان

خاتمه

کشاورزی

124

مهدی کرمی خرم آبادی

محاسبه عمر بالستیک ماهواره ها در مدارهای دایره ای

خاتمه

فنی و مهندسی

125

حسین بارانی بیرانوند

بررسی پراکنش وراهبردهای تولید مثل جکوی برگ انگشتی خاکستری خالدار

خاتمه

علوم پايه

126

محمد حسنی

طراحی وتحلیل پایداری ستونهای کامپوزیتی (تابعی)بالایه های محرک پیزوالکتریک

خاتمه

فنی و مهندسی

127

اکبر نقدی سپهوند

کاربرد تعلیق مجازات درآراء دادگاه های کیفری شهرخرم آباد  در سال 1386

خاتمه

علوم انسانی

128

دکتر بهروز پروانه

بررسی احتمال زمان شروع یخبندانهای پاییزه وپایان یخبندانهای بهاره در شهرخرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

129

سید حسین وفایی

بررسی مدیریت تلفیقی بیماری برق زدگی نخود در استان لرستان

خاتمه

کشاورزی

130

علی بیرانوند

بررسی ادبیات عرفانی بر هویت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

درحال اجرا

علوم انسانی

131

سیدوحید شاهرخی

پتروگرافی وژئوشیمی توده های نفوذی میرده غرب شهرستان بانه

خاتمه

علوم پايه

132

علی میر

بررسی موانع ومشکلات صادرات غیر نفتی در استان لرستان (از دیدگاه تولید کنندگان)

خاتمه

علوم انسانی

133

محمد رضا مرادپوریان

هنجار یابیbmi.wc.whrدرجه چربی بدن در مردان 30تا 55ساله شهرخرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

134

زهره دریکوند

سنتز،بررسی ومطالعه کمپلکسهای ابر مولکولی با استفاده از مشتقات پیریدین دی کربوکسیلیک

خاتمه

علوم پايه

135

محمد حسین فکری

سنتز وشناسایی لیگاندهای حلقوی با پایه فنولی وبررسی کارایی آنها برای ساخت الکترودهای یون گزین وکاربرد کاتالیز وری آنها

خاتمه

علوم پايه

136

غزاله کوچک زاده

بررسی ترمودینامیک وسینیتک جذب سطحی متا-دی آمینو آزوبنزن هیدروکلرید (کریوزدین جی)

خاتمه

علوم پايه

137

سعید منتی

ارائه روشهای نوین در سنتز ترکیبات هتروسیکل:بنزآزپان،بنزآزوسان وبنزآزونان و بررسی ساختار وعملکرد آنها به عنوان موادی با خواص دارویی

خاتمه

علوم پايه

138

فرهاد جابر زاده

ارزیابی ورتبه بندی کیفیت آموزش با تکنیکهای mcdmوتئوری مجموعه فازی

خاتمه

علوم انسانی

139

زهره دریکوند

سنتز شناسایی وبررسی خصوصیت کاتالیزوری نانو اکتورهای mcm-41وتاثیر فلزات واسطه در تغییر خصوصیت کاتالیزور آن

خاتمه

علوم پايه

140

بهروز دوستی

مقایسه کمی وکیفی اسانس گساه دارویی مرزه خوزستانی دررویشگاههای مختلف غرب وجنوب غرب ایران

خاتمه

علوم پايه

141

فرهاد ابراهیمیان

تخمین موجودی درجریان ساخت با استفاده از درخت تصمیم گیری

خاتمه

فنی و مهندسی

142

زینب پور قبادی

سنتز برخی ترکیبهای هتروسیکل نیتروژن دار بااستفاده از واکنشهای چند جزیی تک ظرف تحت شرایط دوست دارمحیط زیست

خاتمه

علوم پايه

143

نادر امیدی

تحلیل معادلات دیفرانسیل حکم بر پایداری دینامیکی ستونهای کامپوزیتی (تابعی)

خاتمه

علوم پايه

144

علی خورگامی

بررسی اثرمقادیر مختلف ازت وروی بر عملکرد ،اجزای عملکرد دورقم گندم دیم در شرایط اقلیمی خرم آباد

خاتمه

کشاورزی

145

محمد حجازی

معرفی انواع پروتزهای صناعی مورد استفاده در ترسیم فتق در دامهای بزرگ وموارد کاربرد آنها

خاتمه

کشاورزی

146

ابراهیم جمالی

شیوه درمان سنتی در استان لرستان

خاتمه

علوم انسانی

147

سید حسین وفایی

کنترل بیولوژیکی گیاه هرز خردل وحشی توسط بیمارگرهای آنتا گوینست گیاهی

خاتمه

کشاورزی

148

محمدرضامرادپوریان

تعیین روایی وپایائی آزمون sjftآزمون ویژه آمادگی جودوکاران

خاتمه

علوم انسانی

149

سعیدمنتی

سنتز،شناسایی وبررسی خواص کاتالیزوری almcm4-1وواردکردن کمپلکسهای باباز شیفهای زیر در ساختار آنها

خاتمه

علوم پايه

150

جهانشیر شاکرمی

شناسایی کنه های پارازیت ملخ ها در شهرستان سلسله

خاتمه

کشاورزی

151

محمود رضا شاکرمی 

طراحی ssscدر سیستمهای قدرت چند ماشینه جهت بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه ای

خاتمه

کشاورزی

152

رضا فلاح نژاد

تخصیص منابع به گروه بهینه با استفاده از تحلیل پوششی

خاتمه

علوم پايه

153

بهروز دوستی

ارزیابی مقایسه ای میزان ومکانیسم مقاومت گیاه سماق(rhus coriaria l.)به سرب درمراحل جوانه زنی وگیاهچه ای در دو رویشگ سماق

خاتمه

علوم پايه

154

رضا محجوب

بررسی خواص مکانیکی بتن هاي الیافی سبکدانه سازه ای

خاتمه

فنی و مهندسی

155

رضا دریکوند

ارزیابی شاخص های تحمل تنش خشکی جهت غربال کردن ژنو تیپهای گندم دیم

خاتمه

کشاورزی

156

فیروز امیری

بررسی فرآیند فرابرد کوانتومی در مبادله اطلاعات کوانتومی

خاتمه

علوم پايه

157

زهرایاراحمدی

محاسبه برخی اندیسهای توپولوژیک دسته نامتناهی از نانو ساختارها

خاتمه

علوم پايه

158

محمد عبدالملکی

تحلیل تعامل مشارکتی کنشگران درتوسعه پایدار طبیعی (آب وخاک)

خاتمه

کشاورزی

159

ثریا سلاحورزی

بررسی موقعیت شغلی فارغ التحصیلان زن دانشگاه آزاد اسلامی در شهر خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

160

مهدی قنبری

حل عددی معادلات انتگرال با استفاده از توابع مثلثی،ویولت وبلک پاس

خاتمه

علوم پايه

161

پروانه رضایی روزبهانی

مطالعه سنگ چینه ای ،زیست چینه ای ومحیط رسوبی نهشته های الیگوسن میوسن در جنوب خاور

خاتمه

علوم پايه

162

حجت اله رفتاری

رابطه جهت گیری دینی وبهداشت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

163

زهره دریکوند

سنتز،شناسایی ساختار بلوری وبررسی فعالیت کاتالیزوری کمپلکسهای به دست آمده از چیلدامیک اسید ومشتقات

خاتمه

علوم پايه

164

حسین مهرداد

اولویت بندی علت مراجعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به مرکز مشاوره این دانشگاه در سال تحصیلی 88-78

خاتمه

علوم انسانی

165

کاظم طالشی

بررسی میزان عملکرد آنالیز شاخصهای رشد برنج در کشت توام با ماهی

خاتمه

کشاورزی

166

مریم مومنی فیلی

تولید مزونهای قطبیده bدر برخورد دهنده هادرونی lhcبا استفاده از (0)rهای محاسبه شده از حل عددی معدله شرودینگر

خاتمه

علوم پايه

167

مهدی کرمی خرم آبادی

تحلیل دینامیکی تیر نامحدود کامپوزیتی تحت بارمتحرک بر بسترویسکو الاستیک براساس تئوری مرتبه سوم برشی

خاتمه

فنی و مهندسی

168

ثروت شیرخانی

بررسی انگیزه دانشجویان در خواندن به زبان انگلیسی با توجه به زمان ومکان

خاتمه

علوم انسانی

169

سعید تقوی گودرزی

پهنه بندی ژئومورفولوژی دشت سیلاخور به منظور تعیین قابلیت کشاورزی

خاتمه

علوم انسانی

170

جهانبخش غدیری

سنجش میزان تمایل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به رعایت حجاب اسلامی

خاتمه

علوم انسانی

171

نادرامیدی

تحلیل معدلات دیفرانسیل پاره ای حاک بر پایداری استوانه تقویت شده از جنس مواد تابعی

خاتمه

علوم پايه

172

بهروز پروانه

بررسی الگوهای گردش جوی روزهای همراه با بارش برف سنگین در غرب ایران

خاتمه

علوم انسانی

173

سید وحید شاهرخی

پترو ژنز توده آذرین چغلوندی ،شمال شرق شهرستان خرم آباد

خاتمه

علوم پايه

174

غزاله کوچک زاده

بررسی دینامیک وسنتیک جذب سطحی سافرافین روی کربن فعال

خاتمه

علوم پايه

175

کاظم طالشی

اثر سطوح مختلف کود فسفره بر عملکرد واجزاءعملکرد ارقام ماش

خاتمه

کشاورزی

176

مهدی کرمی خرم آبادی

تحلیل پایداری تیر کامپوزیتی (تابعی )با لایه های هوشمند (لایه محرک )پیزوالکتریک

خاتمه

فنی و مهندسی

177

حسین فلسفی

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان نسبت به دروس معارف اسلامي

خاتمه

علوم انسانی

178

امین رحیمی کیا

طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیران شهری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)

خاتمه

علوم انسانی

179

بهمن حسنوند

حداقل هزینه انرژی برای تغییر سطوح چربی ویسپوپروتئین خون وزمان ماندگاری

خاتمه

علوم انسانی

180

بهروز دوستی

ارزیابی ژنتیکی درژنوتیپهای جنس مرزه با کمک نشانگر مولکولی (RAPD)

درحال اجرا

علوم پايه

181

کتایون فرشید

بررسی تطبیقی یوتوپیای تامس مور با شهر نیکان نظامی

خاتمه

علوم انسانی

182

مسعود سپهوندی

تاثیر مستقیم وغیر مستقیم آموزه های نهج البلاغه بر اندیشه برخی از ادبای فارسی

خاتمه

علوم انسانی

183

آزاده آزادبخت

سنتزنانو کامپوزیت نقره-آکریلیک تحت فرآیند اولتراسونیک وبررسی خواص آنتی باکتریال آن

خاتمه

علوم پايه

184

افشین رومی

بررسی تجربی مکانیسم گسیل فضای پرتوهای ایکس حاصل از گاز نئون وآرگون توسط دستگاه پلاسمای کانونی

خاتمه

علوم پايه

185

زهره دریکوند

سنتز شناسایی وبررسی خصوصیات ساختاری ومحاسباتی ترکیبات فلزی آلی(II)NI و(ii)pdساخته شده ازمشتقات آکریدین ودی پیکو لینیک اسید

خاتمه

علوم پايه

186

مسعود رفیعی

بررسی اثر روش آبیاری وتراکم بوته بر عملکرد وکارایی مصرف آب ذرت دانه ای

خاتمه

کشاورزی

187

جهانبخش غدیری

سنجش میزان حضور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباددر آیینهای مذهبی

خاتمه

علوم انسانی

188

حسین مهرداد

بررسی رابطه بین ترجیحات نظام ارزشی وهویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی درسال تحصیلی 90-89

خاتمه

علوم انسانی

189

محمد رضا مراد پوریان

تعیین ویژگیهای جسمانی ،آنتروپومتریکی ،روانشناختی وفیزیولوژیکی جودوکاران کوراش کاران مرد نخبه و....

درحال اجرا

علوم انسانی

190

امین سامانفر

طراحی وارزیابی پایدارسازهای مبتنی برstatcomدرسیستمهای قدرت چند ماشینه  جهت بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه ای

خاتمه

فنی و مهندسی

191

علی فتح الهی

شناسایی مهارتهای زندگی از دیدگاه جلال الدین مولوی بلخی

خاتمه

علوم انسانی

192

زینب پور قبادی

مطالعه جذب سطحی کریوزویدین جی روی غربال هاي مولكولي

خاتمه

علوم پايه

193

زهرا ماسوری

حل عددی معادلات انتگرال ولترا وفرد هلم خطی وغیر خطی به روش مستقیم با ا استفاده ازتوابع پايه اي خاص

خاتمه

علوم پايه

194

سعید منتی

سنتزوشناسایی تعدادی ازکمپلکسهای بزرگ غیر حلقوی با استفاده از شیف جدید

خاتمه

علوم پايه

195

حمزه فولادوند

طیف سنجی مافوق صوت درون حفره ای (NHسه )توسط لیزر موج پیوسته (Coدو)

خاتمه

علوم پايه

196

محمد عبدالملکی

بررسی ابعاد والزامات توانمند سازی کشاورزان خرده مالک برای توسعه پایداری کشاورزی

خاتمه

کشاورزی

197

زهرا یاراحمدی

بررسی خواص حاصلضرب تانسوری گرافها همبند

خاتمه

علوم پايه

198

علی بیرانوند

بررسی رابطه ادبیات ملی با هویت ملی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

درحال اجرا

علوم انسانی

199

سعید یزدان پناه

طراحی الگوریتم هوشمند ودینامیک رمز نگاری تغییری با استفاده از پارامترهای محیطی وبایومتریک با رویکرد نود گرا

 

فنی و مهندسی

200

علی خورگامی

تاثیر رژیمهای دمایی بر صفات کمی وکیفی ارقام کلزا در شرایط مختلف رطوبتی

خاتمه

کشاورزی

201

محمد حجازی

بررسی اثرات فشارگاز (Coدو) داخل محوطه بطنی برکلیه،پانکرآس وکبد در طی  اعمال جراحی لا پاراسکوپی در مدل حیوانی سگ

خاتمه

کشاورزی

202

حمزه فولادوند

تولید آزمایشگاهی (AS72)ازواکنش AS(P,N) GE74به متحور استفاده در سیستم تصویر گر PET

خاتمه

علوم پايه

203

سیامک بهاروند

بررسی پایداری دامنه های طبیعی حوزه آبریز سد ایوشان با استفاده از GIS

خاتمه

علوم پايه

204

معصومه الوندیان

بررسی عوامل موثر بر نوآوری وتولید علم در بین دانشجویان واستادان دانشگاه

خاتمه

علوم انسانی

205

غزاله کوچک زاده

بررسی مقایسه ترمودینامیک حذف رنگی سافرانین از محلول ها توسط MCM-41و کربن فعال

خاتمه

علوم پايه

206

آزاده آزاد بخت

سنتز وبررسی خصوصیات نانو کامپوزیت پلی استر -نقره تحت فرآیند اولتراسونیک وبررسی اثرات آنتی باکتریال آن

خاتمه

علوم پايه

207

بهروز پروانه

ارزیابی مدلهای اقلیمی جهت پیش اگاهی خشک  سالی در استان لرستان طی دهه های آتی

خاتمه

علوم انسانی

208

رضا سپهوند

پوشش دادن نانو لوله های کربنی با نانو ذرات اکسید روی وبررسی ساختار وخواص آنها

خاتمه

علوم پايه

209

حسین رضا کرمپوریان

طراحی وشبیه سازی کنترل کننده بین تعمیم یافته برای یک بویلر غیر خطی چند ورودی چند خروجی

خاتمه

فنی و مهندسی

210

هنگامه غضنفری

تاثیر سازمانهای غیر دولتی بین المللی به پایان بخشی به مخاصمات مسلحانه

خاتمه

علوم انسانی

211

مجتبی نظری

بررسی دامنه رکوردها برای توزیع یکنواخت روی بازه ...

خاتمه

علوم پايه

212

حمید رضا بابا علی

بررسی عددی میزان تاثیر بکارگیری تیغه‌ها، در کاهش اثرات لرزه‌ای ناشی از امواج سطحی ایجاده شده در مخازن ذخیره مایع

خاتمه

فنی و مهندسی

213

رضا فلاح نژاد

روشی برای انتخاب متغیرهای ورودی وخروجی در تحلیل پوشش داده ها با استفاده از آنتروپی

خاتمه

علوم پايه

214

علی میر

بررسی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با مدل دینسون

خاتمه

علوم انسانی

215

عصمت اله عربان

بررسی تطبیقی نقد معرفت فلسفی در نزد مکتب تفکیک و تیکنشتاین متقدم

خاتمه

علوم انسانی

216

سعید یزدان پناه

افزایش آسان سازی ایمنی در آموزش مجازی ونرم افزار با استفاده از قالب کاریikm

خاتمه

فنی و مهندسی

217

زهرا ماسوری

محاسبه چگالی جریان روی ساختار پراکنده کننده الکترمغناطیس با استفاده ازمدلهای معادله انتگرالی فرد هلم نوع اول ودوم

خاتمه

علوم پايه

218

محمد حسین فکری

سنتز نانو کامپوزیتهای پلیمرهای هادی با استفاده از آن برای حذف رنگ از پسابهای رنگی

خاتمه

علوم پايه

219

امین دهقان نژاد

نوسانات موج یون صوتی غبارروی مولكول c60

خاتمه

علوم پايه

220

محمد رضا مراد پوریان

بررسی ناهنجاریهای ستون فقرات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

221

علی فلاح نژاد

مقایسه تحلیل گفتمان وسازه انگاری در تبیین منازعه جمهوری اسلامی ایران وآمریکا

خاتمه

علوم انسانی

222

محمد رضا پورفرخ

تاثیر توجه درونی وبیرونی برمیزان یادگیری واجرای دونوع مهارت حرکتی در افراد مبتدی وباتجربه

خاتمه

علوم انسانی

223

محمد حسنی

افزایش محدوده گذر صوت در تونلهای با دمای فوق صوت پیوسته

خاتمه

فنی و مهندسی

224

ذبیح اله بهرامی چگنی

بررسی ومقایسه نگرش دانشجویان دختر وپسر رشته های علوم انسانی وفنی مهندسی دانشگاه آزاد لرستان نسبت به تفکرفمنیسم

خاتمه

علوم انسانی

225

مریم مومنی فیلی

بررسی نوسانهای آزاد میله های سازگار با خواص فیزیکی متغیر تحت نیروی محوری

خاتمه

علوم پايه

226

هنگامه غضنفری

سنجش تاثیر آگاهی ازحقوق شهروندی براساس امنیت درمیان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

227

امین رحیمی کیا

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری اعضای هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

228

افشین رومی

محاسبه واندازه گیری طیف انرژی وتابع توزیع وابسته به زمان نوترونهای تولید شده

خاتمه

علوم پايه

229

حمید رضا ملک نیا

مقایسه تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی وهوازی پرترشح هورمون رشد در مردان سالمند غیر فعال سالم

خاتمه

علوم انسانی

230

صبا صلاحورزی

جداسازی ترکیبات فرار نفت خام دومنطقه پلدختر ونفت شهر کرمانشاه در دمای پایین با کمک التراسونیک به روش میکرو استخراج با فاز جامد از فضای فوقانی وشناسایی باgc/ms

خاتمه

علوم پايه

231

علی دلفانی

بررسی عوامل طلاق بین زوج های جوان شهرستان خرم آباد در دهه هشتاد وتطبیق آن با پیمایش مشابه در دهه هفتاد

خاتمه

علوم انسانی

232

ناصر نور خدایی

ارئه چهار چوبی برای الویت بندی سرمایه فکری در دانشگاه آزاد اسلامی

خاتمه

علوم انسانی

233

مسعود سپهوند

آواشناسی گویش لری سیلاخوری

خاتمه

علوم انسانی

234

روح الله  حیدری

اندازه گیری همزمان ترکیبات منفجره tncدر نمونه های آبی محیط زیست به روش میکرو استخراج مایع -مایع پخشی کوبل شده با کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا

خاتمه

علوم پايه

235

محمد عبدالملکی

امکان سنجی ایجاد تعاونیهای تولید باغداران گردو وبررسی نقش آنها در مدیریت بازاریابی آنها در شهرستان تویسرکان

خاتمه

کشاورزی

236

فرهاد ابراهیمیان

بهبود فرآیند بازرسی مشتریان با استفاده از ترکیب مهندسی ارزش وداده کاری

خاتمه

فنی و مهندسی

237

علی اکبر  نعیمی

ارائه معادلات دینامیکی وطراحی کنترل کننده غیر خطی ترکیب تطبیقی برای بازوی انعطاف پذیر

خاتمه

علوم پايه

238

پروین   کریمی بیرانوند

رده بندی حلقه های متناهی ازمرتبهp6با رویکرد نوآوری وتولید علم

خاتمه

علوم پايه

239

زهرا یاراحمدی

ارتباط شاخص حسابی -هندسی گرافها با شاخص توپولوژیک زگراب وراندیک

خاتمه

علوم پايه

240

زهره  دریکوند

تعیین ساختار وپایداری حرارتی کمپلکسهای ZNوU02براساس مشتقات کربوکسیلیک اسیدها 

خاتمه

علوم پايه

241

رضا  فلاح نژاد

توسعه مدلهای تعیین بهره وری درتحلیل پوشش داده ها DEAدو مرحله ای مثبت ومنفی با بررسی پایه های متفاوت زمانی

خاتمه

علوم پايه

242

مصطفي درويش نيا

بررسي و شناسايي قارچهاي سفيدك‌ سطحي در استان لرستان

درحال اجرا

کشاورزی

243

رضا  دريكوند

بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي جو ديم با استفاده از نشانگرهاي مولكولي Isj،rapd وصفات مو فولوژيك 

خاتمه

کشاورزی

244

زينب  پورقبادي

مطالعه ترمودينامك حذف رنگي توسط جاذب گياهي

خاتمه

علوم پايه

245

سعيد  منتي

سنتز و شناسايي دو كمپلكس باز شيف چهار دندانه اي نا متقارن جديد با استفاده از متيل 2-(n - آمينواتان)آمينوسيكلوپنت دي تيو كربوكسيلات با 3 و5 - دي ترشيو بوتيل - 2 هيدروكسي بنز الدهيدو برسيي خواص آنتي باكتري آنها

خاتمه

علوم پايه

246

مهران   لشني زند

پيش بيني خشكسالي هواشناسی با استفاده از سيگنالهاي اقليمي و شبكه عصبي مصنوعي  در استان لرستان

خاتمه

علوم انسانی

247

بهمن  حسنوند

ا‌ثر یک دوره تمرین مقاومتی با و بدون ليزر درماني با شدت بالا بر سازگاری¬های عصبی-عضلانی و بازگشت به حالت اولیه عضله اسکلتی در مردان جوان خرم آباد

خاتمه

علوم انسانی

248

زهره دريكوند

بررسی ساختار بلوری و خصوصیت آنتی باکتریایی برخی از کمپلکس های فلزات واسطه  با استفاده از لیگاندهای دهنده نیتروژن و اکسیژن

خاتمه

علوم پايه

249

رضا  فلاح نژاد

ارائه روشی برای رتبه بندی تمام واحدهای تصمیم گیرنده کارا (رأسی و غیررأسی) در تحلیل پوششی داده ها

خاتمه

علوم پايه

250

علي اكبر  نعيمي

مدل سازی عددی پیل سوختی اکسید جامد

درحال اجرا

علوم پايه

251

سعيد - منتي

سنتز و مطالعه اسپکتروسکوپی کمپلکس های جدید بازشیف دارای گروه آزو با استفاده از  متيل 2-]N-(2- آمينواتان)آمینوسيكلوپنت دي تيوكربوكسيلات" با آلدهید های آزو

خاتمه

علوم پايه

252

بهروز-  پروانه

بررسي ارتباط متغيرهاي اقليمي و شيوع  ليشيما نيوز جلدي در شهرستان پلدختر

خاتمه

علوم انسانی

253

روح االله - حیدری

بهينه سازی روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی کوپل شده با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای اندازه گيری داروی افاویرنز در نمونه های پلاسما

خاتمه

علوم پايه

254

آزاده آزاد بخت

تهیه و ساخت  نانو حسگر در اندازه گیری ترکیبات بيولوژيکی با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با هیبریدی از نانو ذرات طلا و پلاتین کوت شده بر روی نانوفیبر

خاتمه

علوم پايه

255

امير حسين  شيراني راد

تاثير‌خشكي بر صفات كمي و كيفي كلزا در رژيم هاي مختلف دمايي

خاتمه

کشاورزی

256

زينب  پورقبادي

اندازه گيری داروی گاباپنتين در پلاسما، ادرار و فرمولاسیون های دارویی به روش کروماتوگرافی مايع با کارايي بالا به همراه استخراج و مشتق سازی قبل از تزریق به ستون با استفاده از 1-فلوئورو-4،2- دی نیترو بنزن

خاتمه

علوم پايه

257

امين  سامان فر

مطالعه و شبيه سازي ملزومات استفاده از سنكوييچ جهت كاهش اضافه ولتاژهاي ناشي از كليد زني

خاتمه

فنی و مهندسی

258

غزاله  کوچک زاده

حذف رنگهاي بازي از محلول هاي آبي توسط جاذب هاي مزو حفره گياهي

خاتمه

علوم پايه

259

آزاده   آزادبخت

سنتز و بررسي نانو چارچوب فلز - آلي (mofs) جديدي از فلزهاي واسطه به روي الياف ابريشم تحت فرايند سوند شيمي  

 

علوم پايه

260

ابراهیم جمالی

بررسی سبک های زندگی فراغتی در میان دانشجویان دانشگاه های خرم آباد

درحال اجرا

علوم انسانی

261

فيروز اميري

اطلاعات کوانتومی در چارچوبهای لخت

خاتمه

علوم پايه

262

جهانبخش غدیری

بررسی میزان آگاهی وسنجش و نگرش شهروندان خرم آباد نسبت به ازدواج موقت

خاتمه

علوم انسانی

263

سید وحید شاهرخی

 كاني شناسي، ژئوشيمي وزايش طلا در ناحيه قبغلوچه (جنوب غرب زاگرس - سقز)

درحال اجرا

علوم پايه

264

حمزه امیری

بررسي اثرتنش خشكي بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي تركيبات اسانس و فعاليت اكسيدان thymus

درحال اجرا

علوم پايه

265

مسعود سپه وندی

تطبيق ادبيات مهدويت و انديشه مدنيه ي فاضله از دو ديدگاه شرق و غرب

خاتمه

علوم انسانی

266

عزت الله  قدم پور

بررسي ميزان اهمالكاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد و باورهاي انگيزش مرتبط با آن در سال تحصيلي 91 - 90

درحال اجرا

علوم انسانی

267

امیر حمزه   سبزی عبدلی

اثر خستگی ناشی از اجرای پروتکل های هوازی، بی هوازی، ترکیبی، تناوبی بلند مدت و تناوبی شدید بر زمان واكنش انتخابي دانشجويان ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد سال 1390

خاتمه

علوم انسانی

268

سعید تقوی گودرزی

تغییر بستر و الگوی کانال رودخانه و روانه های ماسه ای) حاصل از فعالیتهای نئوتکتونیکی گسل جوان زاگرس در پهنه دشت سیلاخور

خاتمه

علوم انسانی

269

مسعود رفیعی

بررسی جنبه هاي زراعي، كيفي و سلولی تأثیر کود های زیستی و شیمیائی بر کشت مخلوط جو و نخود در شرایط آبي و دیم

خاتمه

کشاورزی

270

زهرا  یاراحمدی

 شاخص‌های توپولوژیک زنجیرهای پولیومینو و مقادیر فرینه آنها

خاتمه

علوم پايه

271

محمد آریانا

 تاثير پودر سير و مریم گلی بر عملکرد، کلسترول سرم و زرده تخم مرغ و پایداری چربي‌های زرده تخم مرغ درمرغان تخمگذار

درحال اجرا

کشاورزی

272

مریم مومنی فیلی

محاسبه شعاع ریشه میانگین مربعی الکتریکی و مغناطیسی پروتون بر اساس مدل کیسه ای

خاتمه

علوم پايه

273

مهری دارایی

بررسی و اعتبار یابی ابعاد تعهد سازمانی  و عوامل موثر بر ان(مورد مطالعه:دانشگاه ازاد واحد خرم اباد

خاتمه

علوم انسانی

274

شبنم شماعی

ساخت و بررسی نمونه ای از چارچوب های فلز-آلی دارای مراکز فلزی بر روی سطوح رشد خارجی (الیاف) و بررسی رفتار

خاتمه

علوم پايه

275

مهدی رفتاری

الگو سازی و بررسی ظرفیت باربری پی های سطحی بر روی شیب های مسلح شده در خاک های استان لرستان

خاتمه

فنی و مهندسی

276

محمد حجازی

بررسي اثرات اندازه برش و نوع تروکار بر پوست در جراحي هاي لاپاروسکوپيک طولاني مدت

خاتمه

کشاورزی

277

جمشید همتی

شناسایی توانمندی ها وجاذبه ها ی گردشگری ورزشی استان لرستان

خاتمه

علوم انسانی

278

اسفند یار نیازی

ارزیابی مکان های مناسب برای اکوتوریسم با استفاده از GIS  و AHP : مطالعه موردی استان لرستان، ایران

درحال اجرا

علوم انسانی

279

رضا  کردی

طراحی کنترل کننده دوباره شکل دهی شده برای سیستم توصیفی  بدست آمده از معادلات کنترل وضعیت ربات

درحال اجرا

فنی و مهندسی

280

روح الله حیدری

سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهان مرزه خوزستانی و رزماری و بررسی خواص آنتی اکسیدان، ضد قارچ و آنتی باکتریال آن

درحال اجرا

علوم پايه

281

کاظم  عظیمی

زمینه سازی ظهور مهدی موعود (عج) در عرصه های مختلف؛ مبانی، فرصتها و راهکارها

خاتمه

علوم انسانی

282

علی  فتح الهی

مطالعه ای تطبیقی خوارق در  قرآن، برهان و عرفان

خاتمه

علوم انسانی

283

رضا  دريكوند

بررسي تنوع ژنتيكي ارقام گندم نان و دوروم با استفاده از نشانگر مولكولي SSR

خاتمه

کشاورزی

284

ابراهیم  پور حسینی

بررسی مدیریت مدیریت آموزشی مبتنی بر روابط انسانی در افزایش کارایی دبیران مدارس متوسطه نظری پسرانه دولتی آموزش و پرورش استان لرستان

درحال اجرا

علوم انسانی

285

سعیده ساکی انتظامی

مهدویت درشعر وادب فارسی باتطبیق برآیات وروایات ازدیدگاه شیعه وسنی

درحال اجرا

علوم انسانی

286

سید وحید شاهرخی

ِژئوشیمی وزمین شناسی اقتصادی معدن سرب روی ومس خلج شمال ابهراستان زنجان

درحال اجرا

علوم پايه

287

ذبیح اله بهرامی چگنی

بررسی میزان گرایش دانشجویان دانشگاههای استان لرستان به هنجارهای اخلاقی

خاتمه

علوم انسانی

288

زینب پورقبادی

ميكرو استخراج مايع برخي از فلزات

درحال اجرا

علوم پايه

289

زهره دریکوند

سنتز وبررسی خصوصیات ساختاری پولیمرهای کوئودریناسیونی

خاتمه

علوم پايه

290

شیرزاد میر

طراحی سیستم هوشمند کامپیوتری جهت تشخیص شرکتهای ورشکسته

خاتمه

علوم انسانی

291

پروین کریمی بیرانوند

بررسی گراف مقسوم علیه صفر یک حلقه تعویض ناپذیر

درحال اجرا

علوم پايه

292

مجتبی صالحی

یک سیستم توصیه گر مبتنی بر الگوریتم های مکاشفه ای

خاتمه

فنی و مهندسی

293

حمیدرضا باباعلی

بهینه سازی ساختمانهای بتنی مسلح وفولادی با تغییر سیستم باربرجانبی

درحال اجرا

فنی و مهندسی

294

زهره دریکوند

بررسی نظری برهمکنش های بین مولکولی کربوران ها

خاتمه

علوم پايه

295

مسعود سپهوند

بررسی تطبیقی جایگاه وسیمای زن در ادبیات دیروز وامروز

خاتمه

علوم انسانی

296

آرش نظامی

میزان برخورداری دانشجویان رشته های علوم انسانی از مهارتهای زندگی

خاتمه

علوم انسانی

297

آزاده ازاد بخت

انباشت چند لایه نانو لوله های کربن و کمپلکس های عناصر واسطه بر روی الکترود های اصلاح شده و مطالعه خواص و کاربرد الکتروکاتالیزی آنها

خاتمه

علوم پايه

298

سعید منتی

سنتز وبررسی اسپکتروسکوپی ساختار کمپلکس بازشیفت نامتقارن متیل

درحال اجرا

علوم پايه

299

سعیده نیازی

بررسی اشعار شاعران لر و لک زبان از لحاظ دانش بدیع و بیان

خاتمه

علوم انسانی

300

رضا دریکوند

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای نخود با استفاده از نشانگر ssr

خاتمه

کشاورزی

301

آزاده آزاد بخت

طراحی و تهیه نانو حسگر الکتروشیمیایی و کاربرد ان در اندازه گیری مقادیر ناچیز انواع ترکیبات آلی و معدنی مانند آب اکسیژنه و سیستئین

خاتمه

علوم پايه

302

حسین مهرداد

بررسی ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و رابطه ی آن با میزان رضایت شغلی و توانمند سازی کارکنان در سال 1392

درحال اجرا

علوم انسانی

303

حسین وفایی

شناسایی بیماری های ویروسی مهم کدوئیان در استان لرستان

درحال اجرا

کشاورزی

304

کاظم طالشی

اثر كود زيستي و ورمي كمپوست بر روي عملكرد، اجزاء عملكرد و اسانس گياه دارويي رازيانه

درحال اجرا

کشاورزی

305

محمود رضا شاکرمی 

طراحی کنترل­کننده ناحيه-گسترده برای  STATCOMدر سيستم­ها­ی قدرت چند ماشينه جهت ميرا نمودن نوسانات بين­ناحيه­ای با در نظر گرفتن تاخير مربوط به سيگنال­های ارسالی

درحال اجرا

فنی و مهندسی

306

فرزانه سجادپور

بررسی دلایل اجتماعی باز تولید بدن در بین زنان شهر خرم آباد

درحال اجرا

علوم انسانی

307

علی فلاح نژاد

تاثیر جنبش های جدید خاور میانه بر سیاست خارجی آمریکا

درحال اجرا

علوم انسانی

308

زینب پورقبادی

اندازه گیری ولتامتری واکسیراسیون الکتروکاتالیتیکی کلرو فنیر آمین با استفاده از الکترود اصلاح شده کربن شیشه ای با نانو لوله های کربنی

خاتمه

علوم پايه

309

فریدون امیدی نسب

ارائه رابطه ای برای پریود قاب های خمشی فولادی نا منظم در ارتفاع

درحال اجرا

فنی و مهندسی

310

سعید منتی

سنتز و شناسایی باز شیفت حاوی فلزات عناصر واسطه (روی-منیزیم-نیکل-مس-وانادیم-مولیبدن-پالادیم-پلاتین و بررسی رفتار کاتالیزوری آنها در واکنش های اکسایش ترکیبات آلی

خاتمه

علوم پايه

311

حسین بارانی بیرانوند

شناسایی و تهیه نقشه پراکنش پرندگان شکاری روز فعال (falconiformes) در استان لرستان

درحال اجرا

علوم پايه

312

زهرا یاراحمدی

عدد دو بخشی سازی یالی و رأسی (3،6)- فولرین ها

درحال اجرا

علوم پايه

313

حسین رضا کرمپوریان

مقایسه و ارزیابی عملکرد کنترل کننده پیش بین تعمیم یافته GPC وکنترل کننده PID برای یک واحد دیگ بخار

درحال اجرا

فنی و مهندسی

314

زهره دریکوند

سنتز و بررسی ساختار بلوری و خصوصیت الکتروکاتالیستی ترکیبات کوئوردیناسیونی با استفاده از فلزات اصلی و واسطه

خاتمه

علوم پايه

315

فرهاد ابراهیمیان

مدلسازی مسئله انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش با رویکرد دو مرحله ای تحت شرایط وجود تخفیف جزیی برای مقدار سفارش

خاتمه

فنی و مهندسی

316

رضا فلاح نژاد

ارائه یک اندیس بهره وری مالمکوئیست مبتنی بر آنتروپی در تحلیل پوششی داده ها

درحال اجرا

علوم پايه

317

علی فتح الهی

شناخت عرفان و اخلاق در آثار امام خمینی (ره) و بازتاب تأثیر آن درحیات بشری

درحال اجرا

علوم انسانی

318

علی میر

تأثیر یادگیری سازمانی و تسهیم دانش بر توسعه سرمایه فکری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

درحال اجرا

علوم انسانی

319

زهرا ماسوری

حل عددی معادلات انتگرال - دیفرانسیل خطی و غیر خطی با استفاده از فرم های برداری توابع پایه ای خاص

درحال اجرا

علوم پايه

320

مهدی قنبری بسته دیمی

بهبود الگوریتم آنالیز اجزامستقل با استفاده از روش جدید جستجوی خطی

درحال اجرا

علوم پايه

321

بهمن سپهری

تجزیه و تحلیل مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی عملکرد خودرو در عبور از نا همواریهای جاده بهمراه اعتبار سنجی نتایج با داده های تجربی موجود

خاتمه

فنی و مهندسی

322

غزاله کوچک زاده

بررسی پایداری کنفورماسیون های 2-هالو-N-متیل پیپریدین (هالو:فلوئور، کلر و برم ) با استفاده از مکانیک کوانتم آغازین و تحلیل NBO

درحال اجرا

علوم پايه

323

مهدی کرمی خرم آبادی

تحلیل کمانش تیرهای کامپوزیت پلیمری (اپوکسی) تقویت شده با نانو ذرات خاک رس

درحال اجرا

فنی و مهندسی

324

بهمن سپهری

تحلیل اثرات خصوصیات روغن بر رفتار ارتعاشی روتور

درحال اجرا

فنی و مهندسی

325

مجتبي نظري

تقريبي از حل تحليلي سيالات ويسكوالاستيك غير نيوتني شتابدار

درحال اجرا

علوم پايه

326

سكينه آذري

رابطه دينداري برسبك زندگي دانشجويان

درحال اجرا

علوم انسانی

327

مسعود سپهوند

جلوه هاي طنز ادبي وكاركرد اجتماعي آثار در مثنوي مولوي و بوستان وگلستان سعدي

درحال اجرا

علوم انسانی

328

فرزانه سجادپور

بررسي رابطه جهاني شدن وهويت ديني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد

درحال اجرا

علوم انسانی

329

آزاده آزادبخت

طراحي وتهيه نانو حسگر الكتروشيميايي برپايه گرافن مالازين ونانو ذرات طلا وكاربرد آن در كاتاليز

درحال اجرا

علوم پايه

330

مسلم قباديان

شناسايي مشكلات شخصي وتحصيلي دانشجويان مشروط

درحال اجرا

علوم انسانی

331

علي مير

آسيب شناسي منابع انساني با استفاده از مدل سه شاخگي

درحال اجرا

علوم انسانی

332

سيامك بهاروند

ارزيابي مدل هاي پيش بيني خط زميني لغزش منطقه سپيدشت

خاتمه

علوم پايه

333

حمزه فولادوند

خواص اپتيكي سيم هاي كوانتومي استوانه اي در حضور ميدان مغناطيسي

درحال اجرا

علوم پايه

334

سعيد تقوي

مكان يابي منطقه بهينه احداث ژئوپارك در استان لرستان

درحال اجرا

علوم انسانی

335

امين  سامان فر

بررسي فرورزونانس در شبكه توزيع وفوق توزيع با توجه به اضافه ولتاژ

درحال اجرا

فنی و مهندسی

336

حسين طالبي

بررسي تاثير ميزان عمق ناحيه برش وتغيير ضخامت ورق هاي مضاعف

درحال اجرا

فنی و مهندسی

337

محمد حسني

بررسي ارتعاشات آزاد تيرهاي نانو كاامپوزيت پليمري

درحال اجرا

فنی و مهندسی

338

رضا محجوب

بررسي خمشي كمپوزيت هاي الياف كناف

درحال اجرا

فنی و مهندسی

339

زهره دريكوند

بررسي تئوريهاي تاثير برهمكنش هاي كاتيون -پاي

درحال اجرا

علوم پايه

340

امير نادي

كاربرد نانو لوله هاي كربني به عنوان مواد افزودني

درحال اجرا

فنی و مهندسی

341

بهروز دوستی

بررسي اثر ضدباكتري وضد قارچي اسانس

درحال اجرا

علوم پايه

342

ناصر نورخدایی

بررسی رابطه بین سرمایه فکری وبهره وری دانشگاه

درحال اجرا

علوم انسانی

343

امین رحیمی کیا

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری وتوانمند سازی اعضای هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد خرم آباد

درحال اجرا

علوم انسانی

344

سیامک بهاروند

تحلیل مورفوتکتونیکی منطقه در بند

درحال اجرا

علوم پایه

345

آزاده آزادبخت

بررسی رفتار الکتروشیمیایی آکریفلاوین بر روی الکترود کربن شیشه ای

درحال اجرا

علوم پایه

346

فاطمه نبی پور

بررسی باکتریایی وضد قارچی عصاره گیاه

درحال اجرا

علوم پایه

347

کبری میربیک سبزواری

میکروبیواستراتیگرافی وپالئواکولوژی سازند آسماری در برش آس جم

درحال اجرا

علوم پایه

348

هنگامه غضنفری

حمایت از اموال تاریخی وفرهنگی در حقوق بین الملل

درحال اجرا

علوم انسانی

349

مطلب قاسمیان

مطالعه نظری برهمکنش های پیوندهای هیدروژنی وهالوژنی

درحال اجرا

علوم پایه

350

سعیده نیازی

تحلیل داستان ضحاک

درحال اجرا

علوم انسانی

351

آرش نظامی

رتبه بندی ومقایسه شهرستان های استان لرستان در بخش بهداشت

درحال اجرا

علوم انسانی

352

بهروز پروانه

تحلیل روزانه شرجی در سواحل ایران

درحال اجرا

علوم انسانی

353

محمدرضا زندبصیر

بررسی روش های مختلف کاهش اضافه ولتاژهای کلیدزنی

درحال اجرا

فنی

354

احمد قبادی الوار

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی وفتار شهروندی اعضا هیات علمی

درحال اجرا

علوم انسانی

355

صباح صلاحورزی

بررسی واکنش دندریمر پلی پروپیلن ایمین با آمین های کربوکسیله شده

درحال اجرا

علوم پایه

356

عصمت اله عربان

بررسی رابطه هستی وزبان در فلسفه

درحال اجرا

علوم انسانی

357

محمد یاراحمدی

تعیین کارایی و رتبه بندی گروه های آموزشی علوم پایه

درحال اجرا

علوم پایه

358

مژگان چگنی

بررسی دورنمای گویش لری بر اساس مقایسه نگرش و رفتارزبانی

درحال اجرا

علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلی دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری تماس با ما نقشه دانشگاه دفتر تلفن پیوندهای مفید
کلیه حقوق وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد-واحد خرم آباد می باشد
Designed By: AF Danesh